YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 21, Sayı (Issue) 3, Sayfa (Pages) 152-253, Eylül (September)2011

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Mahlep Anacı Üzerine Aşılı 5 Kiraz Çeşidinin Bazı Morfolojik
Özellikleri İle Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

: 152-157

-Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry CultivarsGrafted On Prunus mahaleb  L. Rootstock

Ahu BOLSU                           Yaşar AKÇA

| Öz (Abstract) |PDF|

-Siirt (Pervari) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

:158-173

-A Study on Determination of Ampelographical Characters of Grape Cultivars Grown in Siirt (Pervari)

Cüneyt UYAK      Adnan DOĞAN        Ahmet KAZANKAYA

| Öz (Abstract) | PDF |

-Farklı Islah Yöntemlerinin Sürülüp Terkedilen Bir Meranın Botanik Kompozisyonuna Etkisi

:174-189

-The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

Hanife MUT                                İlknur AYAN

| Öz (Abstract) | PDF |

-OğulotuTohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi
Üzerine Manyetik Alanın Etkisi

: 190-197

-The effect of magnetic field on the germination and seedling growth ofthe seeds of lemon balm

Sevil YALÇIN                            Şemun TAYYAR

| Öz (Abstract) |PDF |

-Çukurova Ekolojik Koşullarında Değişik Azot Dozu Uygulamalarının
İki Cin Mısırı (Zea mays L. everta Sturt.) Çeşidinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi

: 198-208

-The Effects of Different Nitrogen Dose Applications on the Agricultural Properties of two Popcorn (Zea mays L. everta Sturt) Cultivars under Çukurova Ecological Conditions

Ali ÖZKAN             Ahmet Can ÜLGER

| Öz (Abstract) | PDF |

-Farklı Kavun Genotiplerinin Kuraklık Stresine Tepkileri

: 209-219

-Responses of Different Melon Genotypes to Drought Stress

Şebnem KUŞVURAN           H.Yıldız DAŞGAN                  Kazım ABAK

| Öz (Abstract) | PDF |

-Konya ve Kayseri’de Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi

:220-224

-Determination of The Bud Fertility of Some Grape Varieties Grown in Konya and Kayseri

Aydın AKIN           Esra ÇOTUR             Alican DEĞİRMENCİ

| Öz (Abstract) | PDF |

-Siirt İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

:225-234

-Present Status of Viticulture in Siirt Province, its Problems and Solution Suggestions

Cüneyt UYAK             Adnan DOĞAN             Ahmet KAZANKAYA

| Öz (Abstract) | PDF |

-Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bitkisel Üretim Durumunun
Kırsal Turizme Etkisi

:
235-243

-Effect of the Status of Crop Production  In Tekirdag Şarköy District  
on  Rural Tourism

Tuğba KİPER            Aslı KORKUT              Emine YILMAZ

| Öz (Abstract) | PDF |

-Çiftlik Hayvanlarında Gebelik Teşhisinde Kullanılan Klinik Teknikler ve Etkinlikleri

:
244-253

-Clinical Techniques Used for Pregnancy Diagnosis and Their Eficiencies in Farm Animals

Hüseyin Baki ÇİFTCİ

| Öz (Abstract) | PDF |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online