YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 15, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-84, Ocak (January) 2005

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosumL.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi
-Effects of Various Planting Times on the Yield and Yield Traits of Different Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.)
Sayfa: 1-9
B. Yıldırım, M. Tunçtürk, C. Çiftçi
| Özet (Abstract) | PDF (292 KB) |

-Van’da Faaliyet Gösteren Süt İşletmelerinin Mevcut Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri
-Available Status, Problems and Suggestions for Dairy Plants in Van
Sayfa: 11-15
H. Çoşkun, Y. Tunçtürk, S. Altındağ, A. Demir
| Özet (Abstract) | PDF (236 KB) |
-Pomological Characteristics of Hawthorns Species Found in Van Region
-
Van Yöresinde Yetişen Alıç Türlerinin Pomolojik Özellikleri
Sayfa: 17-21
N. Türkoğlu, A. Kazankaya, R. İ. Şensoy
| Özet (Abstract) | PDF (219 KB) |

-Einfluss des Ernährungsnivaus auf die Rohnährstoffverdaulichkeit und die Pansenfermentation bei der Ziegenlämmer
-
Besleme Düzeyinin Oğlaklarda Ham Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği ve Rumen Fermentasyonu Üzerine Etkileri
Sayfa: 23-29
S. Dündar Işık
| Özet (Abstract) | PDF (190 KB) |

-Mercimek (Lens culinaris Medik.)’te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi
-
The Effects of Foliar Applications on Lentil (Lens culinaris Medic.) Seed Yield and Some Yield Components
Sayfa: 31-37
M. Yağmur, D. Kaydan
| Özet (Abstract) | PDF (264 KB) |

-Comparison of Kinetin and 6-benzyladenine (BA) on in vitro Microtuberization of Potato Under Short Days Conditions
-
Kinetin ve 6-benzyladenine (BA) Sitokininlerinin Kısa Gün Koşulları Altında Patateste in vitro Mikro Yumru Üretimi Bakımından Karşılaştırılması
Sayfa: 39-41
S. Uranbey
| Özet (Abstract) | PDF (161 KB) |
-Arpada Ekim Yöntemleri ve Ekim Sıklıklarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri
-
The Effect of Sowing Methods and Sowing Densities on Yield and Yield Components of Barley
Sayfa: 43-52
D. Kaydan, H.H. Geçit
| Özet (Abstract) | PDF (294 KB) |
-Siyabonun (Ferula sp.) Otlu Peynirin Olgunlaşması Üzerine Etkisi
-
The Effect of Siyabo (Ferula sp.) on Ripening of Herby Cheese
Sayfa: 53-56
Z. Tarakçı, H. Durmaz, E. Sağun
| Özet (Abstract) | PDF (189 KB) |
-Van-Gevaş Koşullarında Farklı Sıra Aralıklarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) de Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi
-
Effects of Different Row Spacing on the Yield and Yield Components of Bean (Phaseolus vulgaris L.) in Van- Gevaş Condition
Sayfa: 57-62
M. Karakuş, V. Çiftçi, Y. Toğay, N. Toğay
| Özet (Abstract) | PDF (259 KB) |
-Mogan Gölü’nde (Ankara) Bazı Restorasyon Önlemleri Sonrası Dış Kaynaklı Fosfor Yükünün Belirlenmesi
-
Determination of External Phosphorus Loading in Mogan Lake (Ankara) Following Some Restoration Measures
Sayfa: 63-69
Ö. Fakıoğlu, S. Pulatsü
| Özet (Abstract) | PDF (671 KB) |
-Nohutta (Cicer arietinum L.) Farklı Mücadele Yöntemlerinin Yabancı Otlanmaya, Verime, Bazı Verim Unsurlarına ve Nodülasyona Etkisi
-Effect of Different Control Methods on Weeds, Yields, Some Yield Components and Nodulation in Chickpea (Cicer arietinum L.)
Sayfa: 71-75
A. Demir, I. Tepe, M. Erman
| Özet (Abstract) | PDF (252 KB) |
-Yün Halı İpliklerinin Fındık (Corylus avellana L.) Yaprakları ile Boyanmasından Elde Edilen Renkler ve Bazı Haslık Değerleri
-Colors Obtained from Dyeing of Wool Carpet Yarns with Hazel (Corylus avellana L.) Leaves and Some Fastness Values
Sayfa: 77-84
F.N. Ölmez
| Özet (Abstract) | PDF (405 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online