YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 11, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-86, Ocak (January) 2001

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-The Effect of Sewage Sludge on the Emergence and Seedling Growth in Cucumber
-Kentsel Arıtma Çamurunun Hıyarda Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
Sayfa: 1-4
Ö. Türkmen, S. Şensoy, M. Çırka
| Özet (Abstract) | PDF (165 KB) |

-Gübrelemenin Şeker Pancarının N, P, K İçeriği ve Alımına Etkisi
-The Effect of Fertilization on N, P, K Content and Uptake of Sugar Beet
Sayfa: 5-10
K.M. Çimrin
| Özet (Abstract) | PDF (240 KB) |
-Hayvancılıkta Hata Varyanslarının Heterojen Olduğu Durumlarda Log-Lineer Modeller Kullanılarak Varyans-Kovaryans Unsurlarının Tahminlenmesi
-
Using Log-Linear Models for Estimating Variance-Covariance Components in the Case of Heterogeneity of Residual Variance in Animal Study
Sayfa: 11-17
S. Arslan, M.K. Kara, H. Okut, L. Türkmut
| Özet (Abstract) | PDF (221 KB) |

-Van İli Bahçesaray İlçesi’nde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri
-
The Structure and Activities of Beekeeping in Bahçesaray,Van
Sayfa: 19-28
C. Erkan, Y. Aşkın
| Özet (Abstract) | PDF (289 KB) |

-Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları
-
Feed Varieties and Animal Feeding Habits in Cattle Farms in Van and Surrounding Area
Sayfa: 29-37
G. Bakır, M. Demirel
| Özet (Abstract) | PDF (260 KB) |

-Çeşitli Meyve Ağaçlarında Beslenme Durumlarının Belirlenmesi
-
Determination of Nutrition Status in Various Fruit Trees
Sayfa: 39-45
M.A. Bozkurt, T. Yarılgaç, K.M. Çimrin
| Özet (Abstract) | PDF (245 KB) |
-Bazı Ceviz Türlerine Ait Tohumların Çimlenme Oranı ve Çöğür Gelişiminin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
-
A Study on Germinate Ratio and Seedling Growth of Some Juglans Species
Sayfa: 47-50
K. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (213 KB) |
-Bazı Meyve Türlerinde Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine IBA, CEPA ve AVG’nin Etkisi
-
The Effect of IBA, CEPA and AVG on Rooting of Hardwood Cuttings in Different Fruit Species
Sayfa: 51-54
K. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (218 KB) |
-Süt Olum Döneminde Biçilen Arpa Hasılına Üre ve Melas Katılmasının Silaj Kalitesi ve Rumende Ham Besin Maddelerinin Parçalanabilirliği Üzerine Etkisi
-
The Effect of Whole-Crop Barley Harvested at Milk Stage by Adding Urea and Molasses on Silage Quality and Nutrient Degradability in the Rumen
Sayfa: 55-62
M. Demirel, S. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (275 KB) |
-Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri
-
Effects of Nitrogen and CCC Doses on Grain Yield of Some Two-Rowed Barley and Common Wheat Cultivars
Sayfa: 63-68
M. Güler
| Özet (Abstract) | PDF (262 KB) |
-Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Mısır ve Macar Fiği Karışımlarının Silaj Kaliteleri ve Besin Maddelerinin Rumende Parçalanabilirlikleri Üzerine Bir Araştırma
-
A Study on Degradability in Rumen  and Silage Quality of Mixture of Corn and Hungarian Vetch Grown in Van Ecological Conditions
Sayfa: 69-78
M. Demirel, F. Cengiz, S. Çelik, S. Erdoğan
| Özet (Abstract) | PDF (300 KB) |
-Kayseri İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Pazarlama Sorunları
-
A Research on Structural Features and Marketing of Dairy Farms in Kayseri Province
Sayfa: 79-86
K. Şahin
| Özet (Abstract) | PDF (261 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online