YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 10, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-117, Ocak (January) 2000

Araştırma Makaleleri/Article

-Bazı Glayöl Çeşitlerinde Kesme Çiçek ve Soğanımsı Yumru Gelişimi (Van)
-The Development of Corm and Cut Flowers Quality of Some Gladiolus Cvs (Van/Turkey)
Sayfa: 1-6
Ö. Gürcan, N. Türkoğlu
| Özet (Abstract) | PDF (248 KB) |

-Havaciva (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) ve Labada (Rumex conglomeratus Murr.) Bitkilerinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Işık ve Sürtünme Haslıkları Üzerinde Bir Araştırma
-A Research on the Colours Obtained From Alkanet (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) and Dock (Rumex conglomeratus Murr.) in Natural Dyeing and Their Colour Fastnesses to Light and Abrasion
Sayfa: 7-10
N. Kayabaşı, H.S. Şanlı, S. Etikan
| Özet (Abstract) | PDF (228 KB) |
-Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem Mekanizasyon Düzeyi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
-
The Level of Feed and Forage Mechanisation and Problems and Solution Suggestions in Dairy Cattle Farms in Isparta and Burdur Provinces
Sayfa: 11-18
S. Boyar, H. Yumak
| Özet (Abstract) | PDF (293 KB) |

-Vesiküler-Arbusküler Mikorrhiza (VAM) Aşılamasının Azotlu ve Fosforlu Gübrelerle Gübrelenmiş Nohut Bitkisinin N ve P İçeriği Üzerine Etkisi
-
The Effect of VAM (Vesicular-Arbuscular Mycorrhizae) with Nitrogen and Phosphorus Fertilization on  N and P Concentrations of Chickpea
Sayfa: 19-23
Ş. Tüfenkçi, S. Demir, İ. Erdal
| Özet (Abstract) | PDF (236 KB) |

-Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Hıyar (Cucumis sativus L. ) Fidelerinin Gelişimi ve Kimi Besin Maddeleri İçeriğindeki Değişimler Üzerine Potasyumlu Gübrelemenin Etkisi
-
Effect of Potassium Fertilization on Cucumber (Cucumis sativus L) Seedling Growth and Changes of Some Nutrient Contents Under Salt Stress
Sayfa: 25-29
İ. Erdal, Ö. Türkmen, M. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (186 KB) |

-Farklı Besinlerin Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)’nın Cinsiyet Oranı, Yumurta Verimi ve Ömrü Üzerine Etkileri
-
Effects  of  Different  Foods on the Sex Ratio, Fecundity and Longevity of Bollworm, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae)
Sayfa: 31-36
M. Kaya
| Özet (Abstract) | PDF (304 KB) |
-Bursa İlinde Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae)'nın Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar
-
Investigations on the Biology of  Bollworm, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae) in Bursa
Sayfa: 37-43
M. Kaya, B. Kovancı
| Özet (Abstract) | PDF (342 KB) |
-Farklı Homojenizasyon Basıncı Derecelerinin Set Yoğurtların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Etkisi
-
Effect of Different Homogenization Pressure Degrees on the Some Physical, Chemical, Microbiological and Sensorical Properties of  Set Yogurts
Sayfa: 45-52
Y. Tunçtürk, Ö. Zorba, E. Özrenk
| Özet (Abstract) | PDF (373 KB) |
-Adilcevaz Aygır Gölü Yağmurlama-Sulama Projesi Kapsamında Faaliyette Bulunan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirmesi
-
Economic Analysis of Farms in the Sprinkler -Irrigation Project  Area of Adilcevaz  Aygır Lake
Sayfa: 53-60
N. Turan, İ. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (267 KB) |
-Mandıra İşleten Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi
-
Economic Analysis of Farms Operating as Member of Dönerdere Agricultural Development Co-operative Which Runs a Dairy
Sayfa: 61-70
İ. Acar, İ. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (316 KB) |
-Van Ekolojik Koşullarında Çileklerde Çiçeklenme Dönemi Don Zararının Verime Etkisinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
-
The Research on Effect in Yield of Frost Damage in Flowering Period in Strawberries under Van Ecological Condition
Sayfa: 71-76
H. Yılmaz, K. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (238 KB) |
-Van Yöresinde Yetiştirici Şartlarında Depolanan Kaba Yemlerde Aflatoksin Oluşumunun Saptanması
-
Determination of Aflatoxin Level of Roughage Stored in Farm Conditions in Van District
Sayfa: 77-83
M. Demirel, A. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (265 KB) |
-Kentsel Arıtma Çamurunun Tarımda Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılması
-
The Use of Municipal Sewage Sludge as Phosphorus  Source in Agriculture
Sayfa: 85-90
K.M. Çimrin, M.A. Bozkurt, İ. Erdal
| Özet (Abstract) | PDF (239 KB) |
-Cevizlerde Embriyonik Dokulardan Hızlı Parafin Yöntemiyle Kesit Alınması
-
Sectioning of Embrionic Tissues of Walnut by the Method of Fast Paraffin
Sayfa: 91-95
T. Yarılgaç, H. Yılmaz, M.A. Aşkın
| Özet (Abstract) | PDF (343 KB) |
-Van Ekolojik Koşullarında Farklı Dikim Zamanlarında Kurulan Çilek Bahçelerinde Uzun Yıllar Süresince Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi
-
Determination Changes of Yield ond Some Quality Components During Long Years in Estabilished Strawberry Plantations with Different Planting Methods Under Van Ecological Conditions
Sayfa: 97-102
H. Yılmaz
| Özet (Abstract) | PDF (342 KB) |
-Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri
-
Different Production Traits and Body Measurements of Karakaş Sheep in Rural Farm Conditions
Sayfa: 103-111
Ö. Gökdal, H. Ülker, M.M. Oto, C. Temur, C. Budağ
| Özet (Abstract) | PDF (280 KB) |
-Effect of Potassium on Emergence and Seedling Growth of Cucumber Grown in Salty Conditions
-
Potasyumun Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Hıyarda Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri
Sayfa: 113-117
Ö. Türkmen, S. Şensoy, İ. Erdal
| Özet (Abstract) | PDF (224 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online